Projeler

Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması
Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması

 

Destek Programı: Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (IQVETIII)

Proje Adı: Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Sektöründeki Mesleki Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması

Proje Ortakları:Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV), Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HARUSEM)

Proje Süresi:18 Ay

İklimlendirme alanındatoplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme olanağı bulduğu, sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, istihdama hazır, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla hazırlanan projemiz kapsamında, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında çalışan 180 meslek lisesi öğretmenin nitelikli eğitici eğitimi alması sağlanacaktır. TTMD, HARUSEM ve ISKAV işbirliğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek eğitimler ile öğretmenlerin sektördeki yenilikçi teknolojik gelişmelerden haberdar olması, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sektörel sivil toplum kuruluşları arasında mesleki eğitim konusunda işbirliği ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektöründeki ülkemizdeki eğitim sistemi için bir boşluk analizi yapılacaktır. Almanya’daki uygulamayı detaylıca incelemek adına IKKE ile işbirliği yapılarak teknik gezi gerçekleştirilecektir. Mevcut durum doğrultusunda, sektörün tüm tarafları ile belirlenen bu boşluklar için çözüm üretmek amacıyla iki diyalog aktivitesi yapılacaktır. İstihdamın gerçekleşeceği özel sektör ihtiyaçlarının doğrultusunda hazırlanacak olan içerik ile 180 öğretmene 7 gün boyunca eğitim verilecektir. Bu sayede hem eğitmenlerin kapasite gelişimi hem de eğitimin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda eğitim içeriklerine çevrimiçi ulaşımın sağlanması için bir e-öğrenme platformu da hazırlanacaktır. Projede kurulacak olan merkez ile de eğitimlerin sürdürülebilir olması sağlanacaktır.

Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools (iCOINS)
Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools (iCOINS)

KOBİ’ler için Endüstri 4.0 bağlamında KOBİ’lerin ortak gelecekteki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ECVET ve AKTS ilkelerine dayanarak belirlenen ortak öğrenme çıktıları tanımlanması amaçlanmaktadır. Proje, Endüstri 4.0 bağlamında KOBİ’lerde kapasite geliştirme yetkinliklerinin tanımlanacağı temel beceri eksikliklerini ele alacaktır. Endüstri 4.0 temalarındaki yenilikçi harmanlanmış öğrenme içerikleri sayesinde, iCOINS, KOBİ girişimcilerinin ve çalışanlarının, öğrenme ve eğitim sürecinde bir uygulama topluluğunun oluşturulmasını sağlayacak bir zihinsel değişimi hedeflemektedir. Proje kapsamında, KOBİ’lerde Endüstri 4.0 konusunda farkındalık yaratma konusunda ortak bir yeterlilik haritası ve eğitim modülleri geliştirecektirilecektir. Eğitim modülleri içeren bir Açık Eğitim Kaynakları Platformu ve eğitmenler için bir eğitim ders planı oluşturulacaktır. Eğitim metodolojisi el kitabı, eğiticilerin iCOINS çıktıları kullanarak bilgileri kursiyerlere aktarmalarını sağlayacaktır. Çıktılar pilot eğitimleri ve çarpan etkinlikleri ile test edilecektir. iCOINS, KOBİ’lerin Endüstri 4.0 ilkeleri konusunda farkındalık yaratma gereksinimlerini karşılamak, Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) eğitmenlerinin bilgiyi aktarmak için yenilikçi yöntemler ve araçlar kullanma becerilerini geliştirmek için metodik bir yaklaşım sunmaktadır. Açık Eğitim Kaynakları, eğiticilerin bilgi ve iletişim teknolojileri ve çevrimiçi kaynakları kullanarak eğitimde yenilikçi yöntemleri uygulamalarına izin verecektir. Açık Rozetler (open badges), eğitimler içinde ulaşılan başarıların tanınması ve belgelenmesi amacıyla kullanılacaktır. İCOINS metodolojisi, Mesleki Eğitim öğretmenlerinin, eğitmenlerinin ve mentorlarının iş temelli ortamlarda, açık eğitim kaynaklarının iş temelli bağlamda kullanılması yoluyla etkili açık ve yenilikçi eğitimin geliştirilmesine odaklanarak sürekli mesleki gelişimini teşvik edecektir.

KOBİ’lerde Endüstri 4.0 konusundaki farkındalığı artırmak için kapasite geliştirme ve eğitim modülleri için eğitim yol haritasının geliştirilmesi, Avrupa’daki Mesleki Eğitim öğretmenleri, eğitmenleri ve Avrupa’daki KOBİ personelinin Endüstri 4.0 becerilerinin bu projenin temel amaçlarından biri olan uyumlaştırılması ve birleştirilmesi için yardımcı olacaktır. Ayrıca, iCOINS OER Platformu tarafından kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı kursiyerlerin edindiği yeterliliklerin tanınması için standart bir Açık Rozet sisteminin kullanıma sunulması sağlanacaktır.

https://icoinsproject.net/cankaya-university-coordinator-turkey/

https://www.linkedin.com/in/icoinsproject/

FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering Scheme for Youngsters
FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering Scheme for Youngsters

FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering Scheme for Youngsters”  isimli projede TTMD ortak olarak yer almaktadır. Projenin diğer ortakları, Gazi Universitesi, Ankara Universitesi, İzocam, Erbil Proje, CIAPE – Italian Centre for Permanent Learning (Italya), AELV-Asociacion Amigos de Europa Leonardo da Vinci (İspanya) ve Van Der Meer & VAn Tilburg West (Hollanda)’tir. Proje, Avrupa Birliği’nin 2020 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisini desteklemektedir. Proje amaçları, gençleri sıfır atık yaşam tarzına teşvik etmek, günlük yaşamda daha “sürdürülebilir” olmanın yeni yollarını, enerji tüketiminin nasıl azaltılacağını ve geri dönüştürüleceğini öğrenmek, ekoloji ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri geliştirmek ve gençleri bu alanda gönüllüğe teşvik etmektir. Etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmak için Bilgi Teknolojileri kapsamında etkileşimli yüz yüze oturumlar ve açık kaynaklı etkileşimli yazılım kullanılarak, mümkün olduğunca interaktif olan bir dizi eğitim materyali ve yöntemi uygulanacaktır. Proje çıktıları, proje ortağı olan tüm ülkelerin sıfır enerjili bina araştırmalarının tanımlarını, sıfır enerjili bina uygulamalarını ve bu konudaki son teknolojilerini ortaya koyan ulusal raporlar,  enerji verimliliği ve sıfır enerjili binalar ile ilgili farkındalık ölçen bir test, “Çevrimiçi Enerji Etkinlik Kartları” ve etkinlik kartlarını çevrimiçi kullanmak için geliştirilecek bir yazılım, bir e-öğrenme web sitesi ve sıfır enerji binaları ile ilgili videolardır.Bu proje, alternatif öğrenme ortam ve tekniklerini kullanarak, gençlerde sıfır enerjili binalara yönelik farkındalık yaratmayı hedefler.  Gençlerin, enerji etkin bina yaklaşımlarını aktif olarak öğrenmeleri ve anlamaları hedefiyle yenilikçi öğrenme/öğretme modülleri geliştirmektedir. Bu proje, gençler arasında "enerji verimli binalar" konusunda farkındalık yaratacak bir girişim olarak değerlendirilebilir. Proje ile sadece gençlerin eğitimi değil, eğiticilerin eğitimi de mümkün olabilecektir. Proje kapsamında geliştirilen eğitim programlarının içeriği; İklim değişikliği ve ekoloji, 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ilkesi; azalt-yeniden kullan-geri dönüştür, Yapılı çevrelerde enerji sorunu ve sürdürülebilirlik, binalarda enerji gereksinimi ve karbon salımları, enerji verimliliği, enerji verimli bina yaklaşımları ve bina teknolojileri, aktif ve pasif sistemler, pasif evler, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan çevre dostu binalar, sıfır enerjili binalar, ilgili mevzuatlar ve bina sertifika sistemleri şeklindedir.

Proje çıktıları;

1. Konu ile ilgili mevcut ulusal durumun analizi ve raporlanması,

2. Ders / Öğretim Programı / Tasarım ve Geliştirme

3. Açık erişim eğitim kaynakları

4. Video ve belgesellerdir.

Bu proje hakkında kapsamlı bilgi şu adreste bulunabilir: https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/

SmartHeat Projesi
SmartHeat Projesi

SmartHeat Projesi, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında bulunan ve Çalışma Kapasitesi Programı altında tanımlanan FP7-BSG-SME-AG başlığı altında KOBİ’lere yönelik araştırma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. TTMD, SmartHeat projesinde ortak olarak yer alarak katkı sağlamıştır. 

SmartHeat projesi, yaşlıların sağlığı, konforu ve refahı için ev ısıtma deneyimini kökten değiştirmek için modern Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinden yararlanmayı amaçlamaktadır. Hedefe, ısıtmanın izlenmesi ve kontrolü için akıllı, güvenli ve yaşlı dostu bir BİT sisteminin geliştirilmesi yoluyla ulaşılır. Platformun temel yapı taşı, smartTRV adını verdiğimiz şeydir. SmartTRV, mevcut eTRV'lerin akıllı bir versiyonudur. Çevreyi ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak ve diğer radyatörlere veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi diğer farklı cihazlara takılı diğer smartTRV'lerle kablosuz olarak iletişim kurmak için bir dizi teknoloji ile donatılmıştır. Bu projede, yenilenebilir enerji sistemlerinden elde edilecek enerjinin etkin kullanımını sağlamak üzere, faz değiştirme esasına dayalı, düşük maliyetli verimi yüksek bir modül (SmartHeat) tasarlanması ve bu modülün gerek sıhhi sıcak su ve gerekse ısıtma sistemine entegrasyonu amaçlanmıştır. Geliştirilen bu modül ile yenilenebilir sistemlerin kurulum maliyetlerinin azaltılması ve daha yaygın kullanılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Modül geliştirme çalışmaları çerçevesinde bir veya daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesi için gerekli kontrol sistemleri, yüksek enerji yoğunluklu ısıl depolama ve mevcut sistemlere entegrasyon ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.  Hedefe, ısıtmanın izlenmesi ve kontrolü için akıllı, güvenli ve yaşlı dostu bir BİT sisteminin geliştirilmesi yoluyla ulaşılır.

Proje, Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering (İngiltere), Svensk Solenergi (İsveç), Leistungsgemeinschaft Wärmepumpe Austria (Avusturya), Environmental and Sustainable Construction Association (İrlanda), QRS Renewables (İrlanda), Equipsol S.L. (İspanya), SOLARFOCUS GmbH (Avusturya), Hot House Technologies Limited (İngiltere), Orkli Sociedad Cooperativa Limitada (İspanya), Georgia Tech Ireland (İrlanda), University of Stuttgart- Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (Almanya), Intelligent Systems Research Institute (İngiltere), Ikerlan S.COOP. (İspanya) ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (Türkiye) işbirliğinde yürütülmüştür.

Bu proje hakkında kapsamlı bilgi şu adreste bulunabilir: https://cordis.europa.eu/project/id/243477

AquaConserver
AquaConserver

Su ve enerji tasarrufu, birçok Avrupalı hane halkının karşılaştığı iki önemli zorluktur. AB tarafından finanse edilen proje bu sorunları ele alarak sıhhi tesisat sektöründe çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir fırsat yaratmıştır. Su kısıtlamaları gittikçe daha yaygın hale gelirken, AB'nin çoğunda su gittikçe azalmaktadır. Sürdürülebilir bir çözüme doğru atılan bir adım, duş ve banyo suyunu (gri suları) geri dönüştürebilen ev sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması olacaktır. Bununla birlikte, yüksek kurulum maliyetleri ve sistemin ev içi ortamlarda kuruluma uygun olmaması gibi önemli zorluklar mevcuttur.

AQUACONSERVER projesi, hanelerin yaklaşık %90'ında etkili bir şekilde kurulabilen düşük maliyetli bir su ve enerji geri dönüşüm sistemi tasarladı. Araştırmacılar, gri sudan patojenleri ve diğer kirleticileri temizleme yetenekleri açısından bir dizi membranı araştırdılar. Gözenek boyutuyla ilgili bir araştırma, mikrobiyal yükü yeterince azaltmak için sistemde her zaman daha sıkı bir gözenek boyutu filtresine ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı. Sistemin önemli bir bileşeni, bulanıklık, sıcaklık, iletkenlik ve kimyasal sensörler içeren bir su kalitesi algılama cihazıydı. Yararlı bir ısı eşanjörü de sistemin bir parçasını oluşturdu ve su ısıtmada yeniden kullanılmak üzere atık sudan ısı enerjisinin toplanmasında rol oynadı. Proje aynı zamanda tam ölçekli bir 'duş teknesi' prototipinin üretimine de tanık oldu. Proje, sonradan takılabilen düşük maliyetli bir banyo suyu geri dönüşüm sistemi ile sonuçlandı. Bu, kişisel yıkama suyu kullanımında ve ilgili kişisel ısıtma enerjisi kullanımında %50'ye varan tasarruf sağlamıştır. Ek olarak, sistem tuvalet için de gri su kullanma yeteneğine sahipti ve böylece ev su kullanımında %35'e varan tasarruf sağladı.

AQUACONSERVER, su tasarrufu ve su kalitesi açısından geleneksel gri su geri dönüşüm sistemlerine göre üstündür. Hem gri su sistemleri hem de duş sistemleri pazarlarında çok etkili bir şekilde rekabet edebilir. Sistem Avrupalı hanelerin su faturalarını 27,8 Milyon Avro ve hanehalkı enerji faturalarını 18 Milyon Avroya kadar azaltma potansiyeline sahiptir.

Proje konsorsiyumu, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği TTMD’nin de içinde olduğu 12 Enstitü, KOBİ ve STK’dan oluşur. (The UK Health and Envionmental Research Institute-HERI,The Environmental And Sustainable Construction Association-EASCA, IGP srl, Logrotex SA, Convex Electrical Ltd, Haswell Moulding Technologies Ltd, Aqualisa Products Ltd, Tecniberia, Asociacion Espanola De Empresas De Ingenieria, Consultoria Y Servicios Tecnologicos-TECNIBERIA, Novamina Centar Inovativnih Tehnologija Doo-NOVAMINA, Instituto De Biologia Experimental E Tecnologica-IBET, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoweji I Klimatyzacji-PKTSGGK). Konsorsiyum, AB 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ’ler için ortaklık/işbirliği araştırma projeleri altbaşlığında kabul edilen 1,9 milyon Euro bütçeli bu proje ile bir araya gelmiştir.

Bu proje hakkında kapsamlı bilgi şu adreste bulunabilir: https://cordis.europa.eu/project/id/286900

Frigrofik Araçlar ile Diğer Isıtma ve Soğutma Uygulamaları İçin Düşük Maliyetli, Hafif ve Yüksek Yalıtımlı Polimer (HIP) Geliştirme Projesi
Frigrofik Araçlar ile Diğer Isıtma ve Soğutma Uygulamaları İçin Düşük Maliyetli, Hafif ve Yüksek Yalıtımlı Polimer (HIP) Geliştirme Projesi

AB tarafından finanse edilen bu proje ile yüksek iç/doğal fazlı emülsiyon bazlı yeni bir sınıf polimer yalıtım malzemesi, HIP, geliştirilmiştir. HIP, soğuk taşıma, ısıtma ve soğutma kurulumları için yararlı olan yüksek termal direnç sunar. Düşük üretim maliyetleri ile birlikte bu yeni malzeme, ürünlerin, kurulumların ve işlemlerin verimliliğini artırır. Düşük maliyetli, oldukça yalıtkan polimer malzeme, yüksek iç fazlı emülsiyon (HIPE) şablonlamasına dayanmaktadır. HIPE malzemeleri birçok uygulamada kullanılmış olmakla birlikte, yüksek performans gerektiren durumlarda daha önce hiç kullanılmamıştır. Bu tip malzemelerde gözeneklilik, gözenek ebatları, dağılımı ve mekanik özellikler kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, malzemenin ısıl özellikleri kesin bir şekilde düşük maliyetli üretim süreçleri ile sağlanabilmektedir.

PolyHIPEsone formülünün tekniklerinin ve formülasyonlarının gözden geçirilmesinin ardından, maksimum maliyet tasarrufu için mükemmel malzeme elde edilmiştir. HIP malzemesi 25 yıl sürecek, termal iletkenliği 0,015 W / mK olacak ve maliyeti metreküp başına 500 EUR'dan az olacaktır. Temel hedefler, metreküp başına 500 € 'dan daha düşük bir maliyetle 0,015 Wm.K termal iletkenlik elde etmekti. Bu, Avrupa'daki üyelere 50 milyon € 'luk enerji maliyeti tasarrufunda potansiyel fayda sağlayabilmektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, yükten ödün vermeden yakıt tüketimini azaltarak frigorifik araçlardan yararlanmaktadır. Yakıt maliyeti tasarrufu tipik olarak araç başına 4.000 Euro'dur. Bu yeni yüksek derecede yalıtıcı polimer malzeme sayesinde, AB'deki 37000 soğutulmuş konteynerde maliyet tasarrufu muazzamdır. Materyal, 2013 tarihli AB Direktifi ile uyumludur. Uyum örnekleri, minimum materyal kullanımı, pompalarda ve güneş enerjisi sistemlerinde oluşturulan verimlilik ve azaltılmış emisyonlardır. Bu ürün, sadece AB'de 50 milyon EURO'nun üzerinde beklenen tasarruf ile dünya çapında etkili bir yalıtım çözümü olarak kullanım potansiyeline sahiptir.

6 ayrı ülkeden (İngiltere, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya ve Türkiye), TTMD’nin de içinde olduğu 11 Enstitü ve KOBİ (Thermal Insulation Contractors Association-TICA, The Environmental And Sustainable Construction Association-EASCA, Tecnove S.L., Greenscheme Limited, Serrano Amoros SL, The UK Materials Research Institute-MATRI, Polymer Technology College-POLYTECH, University of Durham-UDUR, Norner Innovation AS, Heatrae Sadia), 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ’ler için ortaklık/işbirliği araştırma projeleri altbaşlığında kabul edilen bu proje ile bir araya gelmiştir.

Bu proje hakkında kapsamlı bilgi şu adreste bulunabilir:  https://cordis.europa.eu/project/id/243542   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr