Projeler

Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools (iCOINS)
Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools (iCOINS)

Çankaya Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Erasmus+ Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar projelerinden “Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools (iCOINS)” isimli projede TTMD ortak olarak yer almaktadır. Diğer proje ortakları, Hame University of Applied Sciences (Finlandiya), Ecosistemas Virtuales Y Modulares SL (İspanya), Training 2000 psc (Italya)’dir. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve  SUPSI – the University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (İsviçre) projeye iştirakçi olarak destek vermektedir. Proje kapsamında, KOBİ’ler için Endüstri 4.0 bağlamında KOBİ’lerin ortak gelecekteki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ECVET ve AKTS ilkelerine dayanarak belirlenen ortak öğrenme çıktıları tanımlanması amaçlanmaktadır. Proje, Endüstri 4.0 bağlamında KOBİ’lerde kapasite geliştirme yetkinliklerinin tanımlanacağı temel beceri eksikliklerini ele alacaktır. iCOINS, KOBİ’lerde Endüstri 4.0 konusunda farkındalık yaratma konusunda ortak bir yeterlilik haritası ve eğitim modülleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim modülleri içeren bir Açık Eğitim Kaynakları platformu ve eğitmenler için bir eğitim ders planı oluşturulacaktır. Eğitim metodolojisi el kitabı, eğiticilerin iCOINS çıktıları kullanarak bilgileri kursiyerlere aktarmalarını sağlayacaktır. Çıktılar, pilot eğitimler ile test edilecektir. iCOINS, KOBİ’lerin Endüstri 4.0 ilkeleri konusunda farkındalık yaratma gereksinimlerini karşılamak, Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitmenlerinin bilgiyi aktarmak için yenilikçi yöntemler ve araçlar kullanma becerilerini geliştirmek için metodik bir yaklaşım sunmaktadır.  Proje, Aralık 2020’de tamamlanacaktır. 

Web Sitesi: http://icoinsproject.net/tr/proje-bilgileri/

Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/icoinsproject/

FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering Scheme for Youngsters
FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering Scheme for Youngsters

FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering Scheme for Youngsters”  isimli projede TTMD ortak olarak yer almaktadır. Projenin diğer ortakları, Gazi Universitesi, Ankara Universitesi, İzocam, Erbil Proje, CIAPE – Italian Centre for Permanent Learning (Italya), AELV-Asociacion Amigos de Europa Leonardo da Vinci (İspanya) ve Van Der Meer & VAn Tilburg West (Hollanda) ‘ tir. Proje, Avrupa Birliği’nin 2020 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisini desteklemektedir. Girişim, gençlerin enerjiyi daha akıllıca kullanmaları, para tasarrufu yapmaları ve karbon emisyonlarını azaltmaları ve çevreyi kurtarmak için gönüllü olarak çalışmaya teşvik etmeleri için çevresel bir gönüllü programı oluşturacaktır. Etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmak için Bilgi Teknolojileri kapsamında etkileşimli yüz yüze oturumlar ve açık kaynaklı etkileşimli yazılım kullanılarak, mümkün olduğunca interaktif olan bir dizi eğitim materyali ve yöntemi uygulanacaktır. Proje amaçları, gençleri sıfır atık yaşam tarzına teşvik etmek, günlük yaşamda daha “sürdürülebilir” olmanın yeni yollarını, enerji tüketiminin nasıl azaltılacağını ve geri dönüştürüleceğini öğrenmek, ekoloji ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri geliştirmek ve gençleri bu alanda gönüllüğe teşvik etmektir. Proje çıktıları, proje ortağı olan tüm ülkelerin sıfır enerjili bina araştırmalarının tanımlarını, sıfır enerjili bina uygulamalarını ve bu konudaki son teknolojilerini ortaya koyan ulusal raporlar,  enerji verimliliği ve sıfır enerjili binalar ile ilgili farkındalık ölçen bir test, “Çevrimiçi Enerji Etkinlik Kartları” ve etkinlik kartlarını çevrimiçi kullanmak için geliştirilecek bir yazılım, bir e-öğrenme web sitesi ve sıfır enerji binaları ile ilgili videolardır. Proje, Ağustos 2020’de tamamlanacaktır.

SmartHeat Projesi
SmartHeat Projesi

SmartHeat Projesi, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında bulunan ve Çalışma Kapasitesi Programı altında tanımlanan FP7-BSG-SME-AG başlığı altında KOBİ’lere yönelik araştırma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. TTMD, SmartHeat projesinde ortak olarak yer almakta ve katkı sağlamaktadır. 

Bu projede, yenilenebilir enerji sistemlerinden elde edilecek enerjinin etkin kullanımını sağlamak üzere, faz değiştirme esasına dayalı, düşük maliyetli verimi yüksek bir modül (SmartHeat) tasarlanması ve bu modülün gerek sıhhi sıcak su ve gerekse ısıtma sistemine entegrasyonu amaçlanmaktadır. Geliştirilen bu modül ile yenilenebilir sistemlerin kurulum maliyetlerinin azaltılması ve daha yaygın kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 

Modül geliştirme çalışmaları çerçevesinde bir veya daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesi için gerekli kontrol sistemleri, yüksek enerji yoğunluklu ısıl depolama ve mevcut sistemlere entegrasyon ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Proje, Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering (İngiltere), Svensk Solenergi (İsveç), Leistungsgemeinschaft Wärmepumpe Austria (Avusturya), Environmental and Sustainable Construction Association (İrlanda), QRS Renewables (İrlanda), Equipsol S.L. (İspanya), SOLARFOCUS GmbH (Avusturya), Hot House Technologies Limited (İngiltere), Orkli Sociedad Cooperativa Limitada (İspanya), Georgia Tech Ireland (İrlanda), University of Stuttgart- Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (Almanya), Intelligent Systems Research Institute (İngiltere), Ikerlan S.COOP. (İspanya) ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (Türkiye) işbirliğinde yürütülmektedir. 

Üç yıl süreli bu proje hakkında detaylı bilgi http://www.smartheat.org.uk adresinden temin edilebilir.

 

Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Yolunda Özel Sektöre Tam Destek; İklim Platformu:

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Bölgesel Çevre Merkezi işbirliğinde Türk İş Dünyasında İklim değişikliği İnisiyatifinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında kurulmakta olunan İklim Platformu ile ulusal ve uluslararası düzeyde Türk İş Dünyasının lobi ve katılım gücünü artırmak amacıyla sürdürülebilir bir platformun oluşturulması, Türk firmaları bünyesinde sera gazı salımlarının hesaplanması alanında kapasite geliştirilmesi için   uluslararası bir eğitim programının Türkçeleştirilmesi ve uyumlaştırılması hedeflenmektedir.İklim Platformu hakkında detaylı bilgiye www.iklimplatformu.org linkinden ulaşabilir.

 

Sürdürülebilir Tükeitim ve Üretim (SCP) Kavramı ve SCPTurkey Projesi:


UNEP/ Wuppertal Institute Collaborating Centre on SCP (CSCP), Almanya önderliğinde AB 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen ve kısa ismi CSOContribution2SCP (Action Town) olan “Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (SCP) Alanındaki Araştırmalara Katkılarının Artırılması için İşbirliği Projesi” kapsamında belirlenen 4 odak noktasından birisi konumundaki Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), proje kapsamında belirlenen 4 ulusal odak noktasından birisi konumundadır. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)’ninde ortaklar arasnda bulunduğu konusu proje ekibinin hedefi, Türkiye’de SCP kavramının yaygınlaştırılması, bilincin artırılması ve paydaşlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlarına yönelik bir pilot proje yürütmektir. 
Detaylı bilgiye www.scp-centre.org adresinden ulaşılabilir.

AquaConserver
AquaConserver

AquaConserver kavramı Avrupa Birliğinin karşılaştığı ikiz sorunlar olan enerji ve su tasarrufunu hedeflemektedir. Proje düşük maliyetli, konutların % 90’ında kolay bir tadilat sonucunda kullanılabilinir evsel gri su ve ısı geri kazanım sistemi geliştirilmesini içermektedir. Banyo sıcak suyunun yeniden kullanımı ile kişisel yıkanma su kullanımı ve ilgili ısıtma enerjisi kullanımı % 50’ye kadar tasarruf edilebilecek, banyo ve duşlardan kaynaklanan gri suyun şartlandırılarak tuvaletlerde yeniden kullanımı ile evlerin toplam su kullanımında % 35’e kadar tasarruf sağlanabilecektir. 

8 ayrı ülkeden (Hırvatistan, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz  ve Türkiye) Türk Tesisat Mühendisleri Derneği TTMD’nin de içinde olduğu 12 Enstitü, KOBİ ve STK (The UK Health and Envionmental Research Institute-HERI,The Environmental And Sustainable Construction Association-EASCA, IGP srl, Logrotex SA, Convex Electrical Ltd, Haswell Moulding Technologies Ltd, Aqualisa Products Ltd, Tecniberia, Asociacion Espanola De Empresas De Ingenieria, Consultoria Y Servicios Tecnologicos-TECNIBERIA, Novamina Centar Inovativnih Tehnologija Doo-NOVAMINA, Instituto De Biologia Experimental E Tecnologica-IBET, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoweji I Klimatyzacji-PKTSGGK), üç yıl sürecek olan 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ’ler için ortaklık/işbirliği araştırma projeleri altbaşlığında kabul edilen 1,9 milyon Euro bütçeli bu proje ile biraraya gelmişlerdir. AquaConserver projesi hakkında detaylı bilgi http://www.aquaconserver.eu/adresinden temin edilebilir.

RAPIDHEAT Projesi
RAPIDHEAT Projesi

AB 7. Çerçeve programı kapsamında Eylül 2013 tarihinde başlayan ve iki yıl sürecek olan RapidHeat projesinde, konut dışı binalarda yüksek talepleri karşılayabilecek fiyatı uygun, fiziksel olarak çok yer kaplamayacak ve hafif olan ayrıca yüksek verime sahip bir ani sıcak su ısıtıcısının geliştirilmesi planlanmaktadır. Sessiz çalışan bu küçük cihaz montaj kolaylığı sağlayacağı gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile beraber de kullanılabilecektir.  Kullanım ve montaj kolaylığının yanı sıra sıcak su depolama gereksiniminin de ortadan kaldırması ile yalnız üretim de değil kullanım ve dağıtımda da enerji kayıplarının en aza indirilebilmesi hedeflenmektedir. Elektronik kontrol sistemi, talebe edilen sıcak suyun hemen sağlanabilmesi için gerekli gücü sağlayacak olup elektronik güç endüstrisinin malzeme bilimleri çerçevesinde ki bilgi ve edinimlerinden de RapidHeat adlı ürünün geliştirilmesinde faydalanılacaktır. Proje teknik çalışmaları halen devam etmektedir. TTMD’nin ortak olarak yer aldığı bu projede Cressall Resistors Limited SME (İngiltere), Ingeniería Termica Bilbao SL SME (İspanya), Instalaciones Moragar S.L.SME  (İspanya), ADI Mechanical Limited (ingiltere), The UK Intelligent Systems Research Institute Limited (İngiltere) ve Fundacion Tecnalia Research & Innovation (İspanya) isimli kuruluşlarda bulunmaktadırlar. 

Frigrofik Araçlar ile Diğer Isıtma ve Soğutma Uygulamaları İçin Düşük Maliyetli, Hafif ve Yüksek Yalıtımlı Polimer (HIP) Geliştirme Projesi
Frigrofik Araçlar ile Diğer Isıtma ve Soğutma Uygulamaları İçin Düşük Maliyetli, Hafif ve Yüksek Yalıtımlı Polimer (HIP) Geliştirme Projesi

HIP projesinde; yüksek iç/doğal fazlı emülsiyon bazlı yeni bir sınıf polimer yalıtım malzemesi geliştirilecektir. HIPE malzemeleri birçok uygulamada kullanılmış olmakla birlikte, yüksek performans gerektiren durumlarda daha önce hiç kullanılmamıştır. Bu tip malzemelerde gözeneklilik, gözenek ebatları, dağılımı ve mekanik özellikler kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, malzemenin ısıl özellikleri kesin bir şekilde düşük maliyetli üretim süreçleri ile sağlanabilmektedir. 6 ayrı ülkeden (İngiltere, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya ve Türkiye) Türk Tesisat Mühendisleri Derneği TTMD’nin de içinde olduğu 11 Enstitü ve KOBİ (Thermal Insulation Contractors Association-TICA, The Environmental And Sustainable Construction Association-EASCA, Tecnove S.L., Greenscheme Limited, Serrano Amoros SL, The UK Materials Research Institute-MATRI, Polymer Technology College-POLYTECH, University of Durham-UDUR, Norner Innovation AS, Heatrae Sadia), üç yıl sürecek olan 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ’ler için ortaklık/işbirliği araştırma projeleri altbaşlığında kabul edilen bu proje ile biraraya gelmişlerdir. HIP projesi hakkında detaylı bilgi www.fp7-hip.eu adresinden temin edilebilir.   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr