Dr. Murat Çakan (Başkan)
Prof. Dr. Ahmet Arısoy 
Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil
Dr. Ece Kalaycıoğlu
Dr. Neşe Ganiç Sağlam
Dr. Ziya Haktan Karadeniz
Sarven Çilingiroğlu
Tuba Bingöl Altıok

TTMD DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

Amaç ve görev

TTMD sektörde bilgi üretimine ve bilginin yayılmasına katkıda bulunmalıdır. Bu doğrultuda bilim ve teknoloji üreten ülkelerin benzer yapılarıyla işbirlikleri ve dayanışma çok önemlidir. TTMD’nin bu alandaki faaliyetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi amacıyla “TTMD Dış İlişkiler Komisyonu” kurulmuştur. Bu komisyonun görevi TTMD’nin uluslararası ilişkilerinde yönetim kuruluna yardımcı olmak ve danışmanlık yapmaktır. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarda TTMD’yi temsil etmektir.  

Komisyonun Yapısı

 1. Komisyon 1 başkan ve 5 üyeden oluşur. İlk komisyon başkan ve üyeleri TTMD yönetim kurulu tarafından atanmıştır. 
 2. Dış ilişkilerin yürütülmesi elçiler aracılığı ile gerçekleşir.
 3. Komisyon üyeleri aynı zamanda derneğin elçileridir.
 4. Elçi sayısı komisyonun önerisi ile yönetim kurulu tarafından artırılabilir. Bu sayı en fazla 9 olabilir. 
 5. Elçileri aranan niteliklere uygun olarak Komisyon seçer.
 6. Elçilerde nitelik yeterliliği mutlaka aranmalıdır. Seçilen elçilerin faaliyetleri komisyon sorumluluğundadır.
 7. Komisyon üyeleri ve elçiler süresiz olarak seçilirler.
 8. Üyelikten ayrılma ve üyeliğe seçilme ancak komisyonun önerisiyle ve yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.
 9. Ayrılan üyenin yerine yeni üyeliğe atama, komisyonun önerdiği elçiler arasından yönetim kurulunca yapılır.
 10. TTMD başkanı komisyonun doğal üyesidir ve isterse toplantılara katılabilir.
 11. Komisyon kendi içinde REHVA, ASHRAE ve CLİMAMED alanlarında yapılaşır. Bugün için üyesi olunan bu kuruluşlar zaman içerisinde genişledikçe komisyon kendi içinde bu yapılanmayı geliştirir.
 12. Komisyon başkanın çağrısıyla toplanır. Ancak toplantı sayısı yılda 4 adetten az olamaz.
 13. Kararlar üye sayısının çoğunluk oyu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu belirleyicidir.
 14. Alınan kararların uygulanmasını yönetim kurulu gerçekleştirir. 
 15. Komisyon kuruluş ve çalışma yönergesini Komisyon hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu onayından sonra yönergenin uygulanması komisyon tarafından yürütülür.  

TTMD Dış İlişkiler Stratejisi ve Elçilerin Nitelikleri

 1. Yurtdışı ilişkiler sürekli olmalıdır. Yönetimlere bağlı olmamalıdır. Dış ilişkilerin sürekliliği bu komisyon (ve elçileri) aracılığı ile sağlanır. 
 2. Elçilerin sektöre verdikleri bilimsel katkı, uluslararası platformlarda kurdukları ilişkiler, kurguladıkları projeler esastır. 
 3. Bilimsel toplantılara ve REHVA ve CLİMAMED genel kurul çalışmalarına, ASHRAE toplantılarına katılacak TTMD üyeleri komisyona sorulur ve öncelikle elçiler arasından seçilecek bu üyeleri komisyon önerir. 
 4. Temsilci ve elçilerin toplantılara aktif katılımı ve komisyonlarda görev almaları beklenilir.
 5. Komisyon üyelerinin/elçilerin bilimsel düzeyleri ve yabancı dil bilgileri yeterli olmalı ve kendileri sosyal/girişken olmalıdır. 
 6. Elçilerin sektörle iç içe çalışan, paydaş yabancı sektör zirvelerini takip edebilen, sonuçlarını aktarabilen, dostluklar kurabilen, bilgi ve yeteneğe sahip olan, üretken, gelişmeye ve  öğrenmeye açık, yükü paylaşan, çıkar gözetmeyen niteliklerde olmaları aranır.   
 7. Yurtdışı görevle gönderilen kişilerin dönüşte komisyon ve yönetim kuruluna mutlaka bir rapor vermeleri gerekir. Bu raporlar komisyonda görüşülür, gerektiğinde yayımlanır. 
 8. Uluslararası Kongrelere TTMD üyelerinin ve akademisyenlerin aktif katılımı, derneğin imkânları ölçüsünde desteklenir. Mali destekte sözlü sunum, komisyon üyeliği vs. gibi net ölçütler aranır.
 9. Komisyon bu mali desteği yaratmakla ilgili; ortak fon kurulması, devlet desteklerinin sağlanması, İSİB ve sektör firmalarının desteklerinin alınması gibi faaliyetleri teşvik eder. 

Komisyon görevleri

a. Rehva ve Ashrae’de ilgili kurul ve komisyonlara TTMD adına katılım sağlar, 
b. Kongrelere katılımı teşvik eder, düzenler. 
c. Teknik komitelerde yer alınmasını destekler.
d. Yurt dışından projeler getirilmesine yardımcı olur.
e. Bu projelerde çalışacak akademisyenlerin temininde aracı olur. 
f. Süreli ve süresiz yayınlara destek olur.
g. ASHRAE ve REHVA yayınlarını takip eder, bu yayınların sektöre tanıtımını yapar ve bilginin sektöre yayılımını teşvik eder.  
h. Politikalar oluşturmak üzere görüş üretir. 
i. Yurtdışı faaliyetler sonrasında hazırlanan raporlar kayıt altına alınır, sürekliliği sağlayacak bir arşiv oluşturulur. 
j. Toplantılara katılacak isimleri yönetim kuruluna önerir.
k. TTMD dergisinde ayrılacak 1 veya 2 sayfada sürekli yazı yazar, bilgi paylaşımı yapar.
l. Katıldıkları toplantılardaki ana fikirleri sektöre yayar.
m. TTMD'nin düzenlediği sempozyumlara uluslararası alandan uzman konuşmacı önerir. 

Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.